featured image

ZEMES ĪPAŠUMU IEGĀDE

ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS darbojas visā Latvijas teritorijā, un mēs izskatām jebkuru piedāvājumu iegādāties zemi, īpaši, ja tā atrodas līdzās mums piederošajiem īpašumiem. Lai atvieglotu īpašumu novērtēšanu un ātrāk izskatītu Jūsu piedāvājumu, mēs būtu pateicīgi, ja Jūs sniegtu maksimāli precīzu informāciju par Jūsu īpašumu.
 

Untitled-1

2018. gadā izkoptas jaunaudzes 264 ha platībā

 

 Untitled-2

2018. gada laikā atjaunoti 412 ha meža platības

 

  Untitled-3

2018. gadā mežizstrādes darbi veikti 1236 ha platībā

 

Vairāk

featured image

ZEMES ĪPAŠUMU MAIŅA

ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS izskata iespējas veikt īpašumu maiņu, ja tas saskan ar uzņēmuma mērķi – paaugstināt īpašumu apsaimniekošanas izmaksu efektivitāti, apvienojot apsaimniekojamās platības. 

featured image

MEŽU IEGĀDE

ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS darbojas visā Latvijas teritorijā un iegādājas meža īpašumus, lai veicinātu meža ekonomiskās un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu. 

featured image

MEŽU APSAIMNIEKOŠANA

Privāto mežu īpašnieki aizvien vairāk interesējas un uztic ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS komandai ne tikai meža ciršanu, bet arī tā atjaunošanu, līdz ar to mēs uzņemamies pilnu atbildību par mežu arī pēc koku nociršanas.

Īpašuma apsaimniekošana dod iespēju maksimāli paaugstināt zemes vērtību nākotnē, nodrošina koksnes resursu maksimāli vienmērīgu un ilgstpējīgu izmantošanu. Meža apsaimniekošanas plāna izstrādes gaitā katram īpašumam tiek rasts vispiemērotākais modelis starp dabas aizsardzības un likumdošanas prasībām.

 

Meža apsaimniekošanas plāna izstrādē un izpildē tiek saskaņoti visi procesi – dokumentācija, budžets, izpilde un atskaites par veiktajiem darbiem.

Līdzšinējā uzņēmuma pieredze rāda, ka sekmīgākais efektīvas meža apsaimniekošanas darbu termiņš ir no 3 līdz 5 gadiem.

 

 

 

Vairāk

 

Par mums

SIA “ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” dibināts 2014. gadā ar mērķi būt par videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža nozares uzņēmumu Latvijā. Uzņēmums dibināts, apvienojoties nozares profesionāļiem ar ilggadēju praktisku pieredzi gan darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, gan mežsaimnieciskajos darbos.

 

ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS pamatdarbības nozares saistītas gan ar mežsaimniecību – mežkopība, meža atjaunošana, koksnes iepirkšana, gan ar zemes platību uzkrāšanu – zemes īpašumu un mežu iegāde un to apsaimniekošana.

 

ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS darbība ir vērsta uz efektīvu mežsaimniecības stratēģiju, kuras pamatā ir pārdomāta meža apsaimniekošanas, saglabāšanas un attīstības plānošana ilgtermiņā.

 

 

 

Mūsu darbinieki ir pieredzējuši un augsti kvalificēti meža nozares speciālisti, no kuriem daļa jau vairāk nekā 10 gadus veiksmīgi darbojas mežsaimniecības  jomā.  

 

ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS personāla politika ir virzīta uz augsti kvalificētu speciālistu  kolektīva izveidi. Šobrīd uzņēmuma komandu veido 14 darbinieki. Atkarībā no sezonas ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS papildus nodrošina darba vietas 9-12  Latvijas reģionu iedzīvotājiem meža atjaunošanas un kopšanas darbu veikšanai reģionos.

 

Komanda

Nora Bajāre

Biroja administratore

25750500

Kristaps Punculis

Izstrādes daļa

Kristaps Grietiņš

Meža resursu daļa

Artūrs Plūme

Iepirkumu daļa

Kristaps Jēkabsons

Iepirkumu daļa

Kārlis Žvīgurs

Mežsaimniecības speciālists

Aivis Melderis

Mežsaimniecības speciālists

Juris Ozoliņš

Mežsaimniecības speciālists

Jānis Sproģis

Mežsaimniecības speciālists

Arnis Ozols

Mežsaimniecības speciālists

Gatis Bukeika

Meža resursu daļa

Lienīte Ošāne

Īpašumu iepirkumu daļas konsultants

Guntis Āboliņš

Mežsaimniecības speciālists

Arturs Pastars

Īpašumu iepirkumu daļas konsultants

Rolands Lipskijs

Īpašumu iepirkumu daļas konsultants

Pakalpojumi

MEŽA INVENTARIZĀCIJA

MEŽA UN ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA

JAUNAUDŽU KOPŠANA

CIRSMU SKIČU IZGATAVOŠANA

STIGOŠANA

DASTOŠANA

JURIDISKIE PAKALPOJUMI MEŽSAIMNIECĪBĀ

DASTLAPU VĒRTĒŠANA

MEŽA INVENTARIZĀCIJA

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana.
Meža likums nosaka, ka meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošam īpašumam jāveic meža inventarizāciju un tās datus jāiesniedz Valsts meža dienestam vismaz reizi 20 gados  jāveic atkārtotu meža inventarizāciju. Derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu mežā, tāpat meža inventarizācija nepieciešama, lai veiktu atmežošanu (meža pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā jeb meža transformāciju), lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā. Tāpat arī pēc meža inventarizācijas datiem meža īpašnieks var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

MEŽA UN ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA

Veiksmīgai un izdevīgai meža pārdošanai vēlams zināt īpašuma vērtību. Lai uzzinātu precīzu tirgus vērtību cirsmai vai meža īpašumam, to ir nepieciešams novērtēt. Meža īpašuma vai cirsmas novērtējums var kalpot kā pamats pārdošanas cenas noteikšanai.

JAUNAUDŽU KOPŠANA

Jaunaudžu kopšanas darbu mērķis ir izveidot vēlamo kokaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu, lai nodrošinātu kokiem pietiekamu augšanas telpu. Lai izaudzētu augstražīgas un noturīgas mežaudzes, ir nepieciesams kopšanas cirtes veikt savlaicīgi un pareizi. Jaunaudzes nepieciešams kopt, lai mežaudzi Valsts meža dienests varētu atzīt par atjaunotu.

CIRSMU SKIČU IZGATAVOŠANA

Meža īpašniekam ir nepieciešams iesniegt Valsts meža dienestā iesniegumu koku ciršanai un cirsmas skici, lai varētu veikt koku ciršanu galvenajā cirtē. Cirsmas skices sagatavošanu vai meža inventarizāciju uzsāk, ja apvidū ir saglabājušās viennozīmīgi identificējamas zemes robežstigas un robežzīmes, kuras ierīkotas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Cirsmu skices tiek zīmētas, izmantojot GPS aparātu vai uzzīmējot datorprogrammā, pēc iepriekš ievāktām koordinātēm, kā rezultātā tiek iegūts cirsmas ārējo robežu grafisks attēls.
Cirsmu robežu atzīmēšana dabā un cirsmu skices izgatavošana ir nepieciešama arī sanitārajām cirtēm – ja nepieciešams novākt bojātos kokus pēc vēja postījumiem, snieglauzēm, sniegliecēm, kā arī kukaiņu, dzīvnieku un uguns postījumu likvidēšani.

STIGOŠANA

Stigošana ir nepieciešama, ja mežu cērt galvenajā vai rekonstruktīvajā cirtē. Veicot cirsmu stigošanu tiek iezīmētas cirsmas robežas, uzmērīti malu garumi un azimuti. Cirsmas robežas apvidū iezīmē tā, lai tās ir skaidri redzamas - ar krāsu, lenti vai vizūru. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par to, lai atzīmes dabā un cirsmu robežas atbilstu Valsts meža dienestā iesniegtajai skicei.

DASTOŠANA

Dastošana ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā. Tiek veikta augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku kategorijām. Meža nogabalā tiek uzmērīti visi esošie koki, to caurmēri 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla, kā arī tiek mērīti koku augstumi. Pēc mērījumiem ir iespējams noteikt precīzu cirsmas vērtību.

JURIDISKIE PAKALPOJUMI MEŽSAIMNIECĪBĀ

Kopīgā sadarbībā mēs Jums mēs palīdzēsim sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir saistīta ar mežniecību, ciršanas apliecinājumu saņemšanu, īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā vai Eiropas struktorfondu finansējuma piesaistīšanu ar mežsaimniecību saistītos projektos. Sniedzam konsultācijas un palīdzam sakārtot mantojumu lietas. Pakalpojums pieejams visā Latvijas teritorijā.

DASTLAPU VĒRTĒŠANA

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZIEMEĻLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 50103806161

PVN reģ. Nr. LV50103806161

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 43A, Rīga, LV-1010

Faktiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 43A, Rīga, LV-1010

Banka: AS “SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV63UNLA0050022230856


Epasts: info@zlm.lv

Tel.:      25750500